to the stump

[to the stump] See: TAKE THE STUMP or TAKE TO THE STUMP.