shine

[shine] See: RAIN OR SHINE, TAKE A SHINE TO.